Regulamin

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad oraz warunków świadczenia usług serwisowych, pomocy zdalnej i naprawczych przez serwis InformatykOnline.eu
 2. Serwis InformatykOnline.eu wykonuje usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Klientami).
 3. Serwis InformatykOnline.eu na wszystkie usługi wystawia faktury imienne lub na firmę – nie ma możliwości wystawiania paragonów.
 4. Klient traktowany jest przez serwis InformatykOnline.eu jako właściciel sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.
 5. Z założenia serwis InformatykOnline.eu jest serwisem zdalnym i tą drogą dokonywana jest pomoc Klientowi.
 6. Serwis InformatykOnline.eu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Klientem.
 7. Serwis InformatykOnline.eu nie ponosi odpowiedzialności za dane, oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą, oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika danych i / lub sprzętu komputerowego (np. uszkodzona struktura dysku, czynniki zewnętrzne mający wpływ na spójność danych). Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich danych.
 8. Za pliki, dokumenty itp. w sprzęcie komputerowym, serwis InformatykOnline.eu nie odpowiada.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za posiadane nielicencjonowane oprogramowanie oraz wszelkie dane przekazane łącznie ze sprzętem komputerowym wraz z dołączonymi nośnikami.
 10. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt komputerowy (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.
 11. Serwis InformatykOnline.eu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usług naprawczych z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części zamiennych, oprogramowania lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu serwis InformatykOnline.eu – w tym wypadku serwis w całości oddaje pieniądze klientowi.
 12. Nienaprawiony sprzęt może posiadać objawy inne niż w momencie udostępniania urządzenia do napraw przez serwis InformatykOnline.eu. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji. Podobnie sprawa ma się z uszkodzeniami mechanicznymi obudów komputerowych – zwłaszcza elementów ruchomych typu zawiasy – gdzie demontaż obudowy może ukazać rozmiar uszkodzeń. Serwis InformatykOnline.eu nie odpowiada za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych zabiegów naprawczych.
 13. Instalacja oprogramowania jest możliwa z legalnych źródeł ogólnodostępnych lub z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego przez Zamawiającego. Serwis InformatykOnline.eu zastrzega, że nie zajmuje się sprawdzaniem legalności oprogramowania, a sami wykorzystujemy jedynie legalne oprogramowanie.
 14. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez serwis InformatykOnline.eu, oraz w celach statystycznych i archiwalnych.
 15. Klient oświadcza, iż został poinformowany o fakcie, że administratorem danych osobowych jest serwis InformatykOnline.eu, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.
 16. W przypadku gdy oddany do serwisu sprzęt jest naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji) serwis InformatykOnline.eu zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy w kwocie 100zł.
 17. Serwis InformatykOnline.eu informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. Serwis InformatykOnline.eu nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Zamawiający.
 18. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta
  o możliwości odbioru sprzętu, naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł. brutto dziennie, którą musi pokryć Zamawiający. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.).
 19. Jeśli usługa nie zostanie zrealizowana w terminie 3 miesięcy od daty zamówienia i wpłacenia opłaty za pierwszą godzinę pracy, z winy klienta – brak kontaktu, brak informacji o powodach opóźnienia, zostaje wystawiona faktura która zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres klienta, kwota wpłacona jest w tym momencie traktowana jako opłata „za fatygę”.
 20. Serwis InformatykOnline.eu gwarantuje sprawne wykonanie usług wymienionych w zamówieniu zgodnie z najlepszą wiedzą, dobrymi praktykami, oraz umiejętnościami specjalistów z serwisu InformatykOnline.eu.
 21. Procedura współpracy z serwisem wygląda następująco:

Płatności

1. Klient najpierw dokonuje płatności za pierwszą godzinę pracy serwisu, poprzez wpłatę na konto lub online za pomocą serwisu 1koszyk.pl – następnie ustalany jest termin połączenia z klientem i szczegóły naprawy.

2. Jeżeli serwisant posiada wiedzę o tym, że godzina nie wystarczy na wykonanie czynności serwisowych prosi o potwierdzenie tego faktu przez klienta – SMS, lub mail. W wypadku braku potwierdzenia przerywa prace informując o tym fakcie odpowiednio wcześniej klienta.

3. Na koniec naprawy jeżeli została przekroczona kolejna godzina serwisant podaje pełną kwotę usługi – kwotę ewentualnej dopłaty. Klient dokonuje wpłaty poprzez przelew lub płatności Online za pomocą serwisu 1koszyk.pl – informacje o wpłacie (kwota, sposoby płatności) podaje serwisant po zakończeniu prac serwisowych poprzez e-mail na adres klienta.

4. Klient zobowiązuje się bezzwłocznie opłacić koszty usługi, zaraz po jej zakończeniu.

5. Serwis InformatykOnline.eu po zaksięgowaniu wpłaty klienta wstawia fakturę i przesyła ją drogą elektroniczna na jego adres.

Gwarancja

 1. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki,
  • uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Klienta, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu, dokonywania przełączeń kabli pod napięciem,
  • uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych (zalanie, pożar, powódź itp.),
  • materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana), kable podłączeniowe,
  • konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,
  • instalacja i konfiguracja oprogramowania.
 2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz ewentualne elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na daną usługę lub element.