Regulamin świadczenia usług informatycznych przez serwis InformatykOnline.eu

§ 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:

1. Serwis InformatykOnline.eu lub serwis – Strona internetowa prowadzona przez przedsiębiorcę Macieja Zieglera działającego pod firmą REMIX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod numerem NIP: 9461572383 z siedzibą w Lublinie, mająca na celu świadczenie informatycznych usług serwisowych, o których mowa w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu.

2. Klient – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych przez serwis.

3. Właściciel serwisu – Przedsiębiorca Maciej Ziegler działający pod firmą REMIX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod numerem NIP: 9461572383 z siedzibą w Lublinie.

4. Ekspert – Osoba fizyczna specjalizująca się w wykonywaniu usług informatycznych określonych w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu, świadcząca usługi na rzecz Klienta.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia informatycznych usług serwisowych na odległość (zdalnie) m.in takich jak:

a) Odzyskiwanie utraconych danych z urządzeń informatycznych (np. komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu).

b) Tworzenie od podstaw, przebudowa, naprawianie, poprawianie stron internetowych.

c) Projektowanie i tworzenie grafik komputerowych.

d) Instalacja systemów operacyjnych i innych aplikacji.

e) Inne szczegółowe usługi określone są przez właściciela serwisu w ofercie opublikowanej na stronie www.InformatykOnline.eu.

2. Usługi świadczone są przez ekspertów wskazanych przez właściciela serwisu, którzy zawodowo zajmują się świadczeniem usług informatycznych, posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w tym zakresie.

3. Serwis InformatykOnline.eu korzysta wyłącznie z ogólnodostępnych legalnych źródeł oprogramowania lub z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego przez Klienta.

4. Serwis InformatykOnline.eu nie zajmuje się sprawdzaniem legalności oprogramowania na urządzeniach przesłanych przez Klienta.

5. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem przysługują właścicielowi serwisu.

§ 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługi świadczone przez Serwis na rzecz Klienta mają wyłącznie charakter usług świadczonych na odległość (zdalnych), które polegają na:

a) Świadczeniu usług polegających na zdalnym połączeniu z urządzeniem Klienta z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.

b) Świadczeniu usług polegających na fizycznej naprawie sprzętu wysłanego przez Klienta na podany przez Eksperta adres.

c) Telefonicznym lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 2105).

3. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy po wykonaniu jej przez Eksperta. Klient zobowiązuje się zapłacić odpowiednią część wynagrodzenia.

4. Klient traktowany jest przez Serwis InformatykOnline.eu jako wyłączny właściciel przekazanego sprzętu, zgodnie z art. 339 w zw. z art. 341 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 326). Chyba, że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu i usługa realizowana jest na rzecz osoby trzeciej.

5. Ekspert zobowiązany jest informować Klienta o wszystkich dodatkowych kosztach, które mogą powstać w trakcie świadczenia danej usługi.

5. Serwis InformatykOnline.eu po realizacji każdej usługi wystawia imienną fakturę na osobę lub przedsiębiorstwo. Wobec powyższego serwis nie wystawia paragonu za świadczoną usługę.

6. Serwis InformatykOnline.eu zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Klientem.

7. Serwis InformatykOnline.eu zobowiązuje się do zorganizowania materiałów koniecznych do realizacji usługi zamówionej przez Klienta. Koszty ich zakupu zostaną wliczone w koszty realizacji usługi.

8. Serwis InformatykOnline.eu w przypadku fizycznego przesłania sprzętu przez Klienta, Ekspert zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usług, o których mowa w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu z uwagi na niedostępność części zamiennych na rynku, lub też innych przyczyn niezależnych od Serwisu.

8. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w § 3 pkt. 8 Ekspert zobowiązany jest zwrócić całość kwoty przekazanej na świadczenie usługi.

9. Serwis InformatykOnline.eu nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie sprawności użytkowej, która może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywania czynności diagnostycznych i napraw. Wynika to z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania wyżej wymienionych czynności.

10. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia swoich danych. Serwis InformatykOnline.eu nie ponosi odpowiedzialności za dane, oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą, oraz wady ukryte dostarczonego nośnika danych lub sprzętu komputerowego (np. uszkodzona struktura dysku, czynniki zewnętrzne mające wpływ na spójność danych).

11. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za wszelkie dane znajdujące się na przesłanym sprzęcie komputerowym wraz z dodatkowymi nośnikami, gromadzone niezgodnie z przepisami prawa (np. nielicencjonowane oprogramowanie, bezprawnie posiadane materiały osób trzecich).

12. Klient wyraża zgodę na ryzyko utraty gwarancji od producenta, ze względu na ingerencje Serwisu w sprzęt komputerowy.

13. Po wykonaniu usługi Ekspert informuje o tym Klienta. W przypadku świadczenia usługi, o której mowa w § 3 pkt. 1 bEkspert zobowiązuje się dostarczyć rzecz za pośrednictwem przedsiębiorstwa specjalizującego się w usługach kurierskich lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

14. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, następna wysyłka naliczana będzie potrójnie co do kwoty poprzedniej przesyłki.

14. W przypadku braku kontaktu z Klientem lub nieodebrania przesyłki przez okres 3 miesięcy przyjmuje się, że właściciel porzucił rzecz w myśl art. 180 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 326).

15. Ekspert w sytuacji, o której mowa w § 3 pkt. 14 staje się właścicielem rzeczy poprzez objęcie jej w posiadanie samoistne w myśl art. 181 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 326).

16. Za świadczoną usługę, o której mowa w § 3 pkt. 14 zostanie wystawiona Klientowi faktura.

17. Jeśli w terminie 3 miesięcy od zamówienia usługi Klient nie dostarczy odpowiednich informacji lub innych rzeczy fabrycznie wchodzących w skład urządzenia, koniecznych do zrealizowania usługi, po upływie tego terminu Klientowi zostanie wystawiona faktura tytułem opłaty za gotowość i przygotowanie do realizacji usługi.

§ 4. PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z SERWISEM W PRZYPADKU PRACY ZDALNEJ, TELEFONICZNEJ LUB Z WYKORZYSTANIEM INNYCH ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ.

1. Inicjatywa zawarcia Umowy świadczenia usług informatycznych leży po stronie Klienta. W celu złożenia zamówienia, Klient kontaktuje się z Serwisem za pośrednictwem:

a) Adresu e-mail: kontakt@InformatykOnline.eu

b) Formularza kontaktowego na stronie: https://informatykonline.eu/

2. Po zatwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez Serwis Ekspert korzystający z danych kontaktowych podanych przez Klienta, w formularzu kontaktowym lub przesłanej wiadomości, zobowiązany jest skontaktować się z Klientem, w celu ustalenia szczegółów realizacji danej usługi.

3. Ekspert dokonuje wstępnej analizy umożliwiającej mu stwierdzenie, czy informacje przedstawione przez Klienta są wystarczające do podjęcia i wycenienia usługi.

4. W przypadku gdy Ekspert stwierdza, że nie jest w stanie wykonać usługi to informuje o tym Klienta lub dąży do uzyskania informacji umożliwiających mu ocenę możliwości wykonania usługi.

5. Na podstawie informacji uzyskanych przez Klienta Ekspert dokonuje wstępnej oceny świadczonej usługi.

6. Klient może zaakceptować warunki przedstawione przez Eksperta lub odrzucić ofertę. W przypadku odrzucenia oferty Ekspert może podjąć negocjacje, w celu ustalenia innych warunków świadczenia usługi lub poinformować Klienta o niepodjęciu zlecenia.

7. Ekspert podejmuje realizacji zamówionej usługi zgodnie z ustalonymi warunkami. W przypadku, gdy w czasie realizacji danej usługi powstanie potrzeba dodatkowych czynności serwisowych lub rozszerzenia zakresu usługi Ekspert dopytuje Klienta, czy ma podjąć takie działanie informując Klienta o dodatkowych kosztach ewentualnej usługi.

8. W przypadku gdy Klient jest zainteresowany dodatkowymi czynnościami serwisowymi lub rozszerzeniem usługi zobowiązany jest potwierdzić realizację usługę i związane z nią koszty.

9. W przypadku gdy Klient nie jest zainteresowany dodatkowymi czynnościami serwisowymi lub rozszerzeniem zakresu usług Ekspert dąży do jej finalizacji na tym etapie, w miarę możliwości bez utraty jakości zrealizowanej usługi.

10. W przypadku opóźnień, ewentualnych zmian albo innych sytuacji nadzwyczajnych Ekspert zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Klienta.

11. Po zakończeniu realizacji usługi Ekspert za pośrednictwem serwisu useme.com wystawia fakturę pro forma za świadczoną usługę, zaś Klient zobowiązany jest uiścić całość umówionej kwoty.

12. Po opłaceniu całości umówionej kwoty podanej na fakturze pro forma Klient otrzymuje właściwą fakturę za realizację świadczonej usługi.

13. Właściciel serwisu oświadcza, że na zasadzie art. 429 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 326) nie jest odpowiedzialny za ewentualną szkodę wynikłą w trakcie wykonywania usługi, gdyż powierzył jej wykonanie osobie, która w zakresie swej działalności zawodowej trudni się wykonywaniem takich czynności. Wobec powyższego wszelkie roszczenia cywilnoprawne należy kierować bezpośrednio do osób realizujących daną usługę.

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z SERWISEM W PRZYPADKU PRACY ZDALNEJ, TELEFONICZNEJ LUB Z WYKORZYSTANIEM INNYCH ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z SERWISEM W PRZYPADKU PRACY ZDALNEJ, TELEFONICZNEJ LUB Z WYKORZYSTANIEM INNYCH ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

§ 4. PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z SERWISEM W PRZYPADKU FIZYCZNEJ NAPRAWY SPRZĘTU WYSŁANEGO PRZEZ KLIENTA.

1. Inicjatywa zawarcia Umowy świadczenia usług informatycznych leży po stronie Klienta. W celu złożenia zamówienia, Klient kontaktuje się z Serwisem za pośrednictwem:

a) Adresu e-mail: kontakt@InformatykOnline.eu

b) Formularza kontaktowego na stronie: https://informatykonline.eu/

2. Po zatwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez Serwis Ekspert korzystający z danych kontaktowych podanych przez Klienta, w formularzu kontaktowym lub przesłanej wiadomości, zobowiązany jest skontaktować się z Klientem, w celu ustalenia szczegółów realizacji danej usługi.

3. Ekspert dokonuje wstępnej analizy umożliwiającej mu stwierdzenie, czy informacje przedstawione przez Klienta są wystarczające do podjęcia i wycenienia usługi.

4. W przypadku gdy Ekspert stwierdza, że nie jest w stanie wykonać usługi to informuje o tym Klienta lub dąży do uzyskania informacji umożliwiających mu ocenę możliwości wykonania usługi.

5. Na podstawie informacji uzyskanych przez Klienta Ekspert dokonuje wstępnej oceny świadczonej usługi.

6. Klient może zaakceptować warunki przedstawione przez Eksperta lub odrzucić ofertę.

7. W przypadku przyjęcia oferty Klient zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy i uzgodnić z ekspertem warunki przesyłki. Klient zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki.

8. Klient zobowiązany jest pokryć koszty wstępnej ekspertyzy dotyczącej przedmiotu umowy, zgodnie z cennikiem usług zamieszczonym na stronie www.InformatykOnline.eu.

9. Ekspert po przeprowadzeniu ekspertyzy informuje Klienta o stanie technicznym przedmiotu umowy oraz wstępnych kosztach jego naprawy.

10. W przypadku gdy Ekspert stwierdzi, że nie jest możliwym naprawa przedmiotu umowy informuje o tym Klienta.

10. W przypadku gdy Klient nie decyduje się zamówić usług naprawczych albo naprawa przedmiotu umowy jest niemożliwa, zobowiązany jest uiścić koszt przeprowadzonej ekspertyzy oraz koszt odesłania do niego przedmiotu umowy.

11. W sytuacji, w której Klient zamawia usługę naprawczą Ekspert zobowiązany jest odliczyć koszty ekspertyzy od rachunku końcowego za świadczoną usługę.

12. Po wykonaniu usługi Ekspert zobowiązany jest zweryfikować czy przedmiot umowy działa prawidłowo.

13. Jeśli w trakcie naprawy okaże się, że w przedmiocie umowy występują inne wady i według Eksperta rzecz nie działa prawidłowo informuje o tym Klienta. Ekspert w takiej sytuacji proponuje rozszerzenie zakresu usługi.

14. W przypadku gdy Klient zdecyduje się na rozszerzenie zakresu usługi zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę, która będzie wliczona w koszty usługi.

15. W przypadku gdy Klient nie jest zainteresowany dodatkowymi czynnościami serwisowymi lub rozszerzeniem zakresu usług Ekspert dąży do jej finalizacji na tym etapie, w miarę możliwości bez utraty jakości zrealizowanej usługi.

16. W przypadku opóźnień, ewentualnych zmian albo innych sytuacji nadzwyczajnych Ekspert zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Klienta.

17. Po zakończeniu realizacji usługi Ekspert wystawia fakturę za świadczoną usługę oraz koszty przesyłki, zaś Klient zobowiązany jest uiścić całość umówionej kwoty.

18. Po uiszczeniu całości umówionej kwoty Ekspert przesyła przedmiot umowy na adres wskazany przez Klienta.

19. Właściciel serwisu oświadcza, że na zasadzie art. 429 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 326) nie jest odpowiedzialny za ewentualną szkodę wynikłą w trakcie wykonywania usługi, gdyż powierzył jej wykonanie osobie, która w zakresie swej działalności zawodowej trudni się wykonywaniem takich czynności. Wobec powyższego wszelkie roszczenia cywilnoprawne należy kierować bezpośrednio do osób realizujących daną usługę.

 PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z SERWISEM W PRZYPADKU FIZYCZNEJ NAPRAWY SPRZĘTU WYSŁANEGO PRZEZ KLIENTA.
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z SERWISEM W PRZYPADKU FIZYCZNEJ NAPRAWY SPRZĘTU WYSŁANEGO PRZEZ KLIENTA.

§ 5. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE

1. Na wykonanie naprawy i innych usług informatycznych Ekspert udziela gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty wykonania świadczenia pod warunkiem, że faktycznie podjął się on naprawy zgodnie z zaleceniami Eksperta. W przypadku napraw wykonanych według instrukcji Klienta Ekspert nie udziela gwarancji.

2. W przypadku rzeczy lub usług, które z uwagi na ich stan mogą ulec szybkiemu zniszczeniu Ekspert zastrzega sobie prawo do ustalenia indywidualnego terminu gwarancji w karcie gwarancyjnej.

3. Gwarancja nie obejmuje m.in:

a) Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych (np. złamania, zalania).

b) Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub nienależytego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego.

c) Przypadków losowych niezależnych od Eksperta i Klienta (np. powódź, pożar).

d) Konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia.

e) Instalacja i konfiguracja oprogramowania.

f) Samodzielnych napraw dokonywanych przez klienta.

g) Innych przyczyn, z których rzecz uległa uszkodzeniu z winy Klienta.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług, o których mowa w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu oraz przekazuje je osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

3.Właściciel serwisu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu powyższej ustawy. Zobowiązany jest dbać o ich bezpieczeństwo i chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela serwisu w innych celach, Klientowi przysługuje prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom ścigania, gdy zachodzi podejrzenie, że zlecenie zamówione przez Klienta jest niezgodne z obowiązującym powszechnie prawem.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient przed skorzystaniem z serwisu zobligowany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Domniemywa się, że w momencie zawierania usługi Klient zapoznał się i zrozumiał treść Regulaminu.

2 Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Nowy Regulamin wiąże co do zamówień złożonych po jego ogłoszeniu. Do wcześniejszych zamówień znajdą zastosowanie przepisy regulaminu, który obowiązywał w momencie złożenia zamówienia.

3.Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie. Na stronie zawsze dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.

4. Serwis InformatykOnline.eu nie ponosi odpowiedzialności prawnej, za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awarią sieci telekomunikacyjnej lub koniecznymi naprawami techniczno-konserwacyjnymi.

5. W zakresie nieunormowanym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustaw wskazanych w treści Regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia do dnia jego zmiany.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 5 czerwca 2023