Zlecenie naprawy – na tej stronie dokonujesz formalnego zlecenia naprawy co jest równoznaczne z zawarciem umowy na wykonanie usługi którą zlecasz, oraz zobowiązaniem do opłacenia faktury pro forma którą otrzymasz po realizacji zlecenia.

Formularz – zlecenie naprawy

  Dane kontaktowe

  Podaj proszę, informacje które umożliwią Ekspertowi kontakt z Tobą:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Dane do faktury

  Podaj proszę dane, na które zostanie wystawiona faktura po wykonaniu usługi:

  Imię i nazwisko lub nazwa firmy do faktury(wymagane)

  Ulica wraz z numerem domu /mieszkania(wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  NIP

  Dodatkowe informacje - przykładowo: preferowane godziny kontaktu, szczegóły zlecenia itp.

  Akceptacja warunków wykonania usługi

  Akceptacja jest równoznaczna z zawarciem umowy zlecenia, oraz zobowiązanie do opłacenia faktury pro-forma za wykonaną usługę. Przycisk PRZEŚLIJ ZLECENIE będzie nieaktywny do czasu akceptacji wszystkich trzech punktów. Akceptacja poniższych punktów jest NIEZBĘDNA do wykonania usługi.

  Zaznaczenie tego pola oznacza akceptację regulaminu serwisu InformatykOnline.eu dostępnego tutaj: https://informatykonline.eu/regulamin/
  Zaznaczenie tego pola oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania usługi zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: https://informatykonline.eu/polityka-prywatnosci/
  Zaznaczenie tego pola oznacza akceptację umowy na świadczenie usługi, której pełny tekst jest dostępny poniżej, pod formularzem.

  Po wysłaniu formularza - maksymalnie w ciągu 15 minut dostaniesz wiadomość potwierdzającą zlecenie. Wykorzystując podane przez Ciebie dane kontaktowe, skontaktuje się z Tobą ekspert w celu realizacji zlecenia

  Zlecenie naprawy – umowa

  UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

  § 1 DEFINICJE

  Pojęcia użyte w niniejszej Umowie należy rozumieć następująco:

  1. Klient – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych przez Eksperta.

  2. Ekspert – Osoba fizyczna specjalizująca się w świadczeniu usług informatycznych, o których mowa w § 2 pkt. 1 niniejszej Umowy, która świadczy usługę na rzecz Klienta.

  § 2 OGÓLNE WARUNKI

  1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi informatycznej przez Eksperta na rzecz Klienta, o których mowa w § 2 pkt. 1 Regulaminu opublikowanego na stronie: https://informatykonline.eu/regulamin/

  § 3 OBOWIĄZKI KLIENTA

  1. Klient zobowiązuje się przekazać Ekspertowi wszystkie informacje konieczne do prawidłowego i rzetelnego wykonania zleconych usług informatycznych.

  2. Klient zobowiązuje się na żądanie Eksperta przekazać inne szczegółowe informacje, jeśli są one niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

  3. Klient w przypadku rozszerzenia, zmian zakresu usług zobowiązany jest poinformować, o tym Eksperta.

  4. Klient za prawidłowe i terminowe zrealizowanie Umowy, zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie na rzecz Eksperta na podstawie dostarczonej poprzez e-mail, po wykonaniu usługi faktury Pro-forma.

  § 4 OBOWIĄZKI EKSPERTA

  1. Ekspert oświadcza, iż posiada stosowne kompetencje oraz środki do samodzielnej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością zleconych usług informatycznych określonych w § 2 pkt. 1 niniejszej Umowy.

  2. W przypadku gdy Ekspert stwierdzi, że nie jest możliwym naprawa przedmiotu umowy informuje o tym Klienta.

  3. Po wykonaniu usługi na rzecz Klienta Ekspert zobowiązuje się udzielić Klientowi informację dotyczącą efektów wykonanej pracy.

  4. Po wykonaniu przedmiotu Umowy Eksperta zobowiązuje się do trwałego usunięcia wszystkich danych i informacji otrzymanych od Klienta.

  5. Ekspert zobowiązuje się informować Klienta o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także innych zdarzeniach mających wpływ na wykonanie Umowy.

  6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uchybień w wykonywaniu usług informatycznych Ekspert zobowiązany jest złożyć Klientowi odpowiednie wyjaśnienia, oraz uchybienia usunąć w terminie i zakresie z nim uzgodnionym z uwzględnieniem opłaty za realizację dodatkowych usług.

  § 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

  1. Ekspert oświadcza, że na zasadzie art. 429 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 326) jako osoba, która w zakresie swej działalności zawodowej trudni się wykonywaniem takich czynności ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilnoprawną za wykonanie usług, o których mowa w § 2 pkt. 1 niniejszej Umowy.

  2. Ekspert odpowiedzialny jest za własne działania i zaniechania, ale również za działania i zaniechania podmiotów, które wykonują postanowienia Umowy w jego imieniu.

  3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Eksperta Klientowi przysługuje kara umowna w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100 groszy).

  4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Klienta Ekspertowi przysługuje kara umowna w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100 groszy).

  5. Jeśli na skutek wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez strony powstanie szkoda, która przewyższa ustaloną kwotowo karę umowną przysługuje im prawo do domagania się odszkodowania uzupełniającego na podstawie norm dotyczących odpowiedzialności deliktowej uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 326).

  6. W przypadku niemożliwości wykonania Umowy ze względu na siłę wyższą odpowiedzialność stron z tytułu kary umownej jest wyłączona.

  § 6 ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, gdy Ekspert nie przystąpił do realizacji usługi w terminie 14 dni roboczych.

  2. Ekspertowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, gdy Klient nie przekaże danych koniecznych do rozpoczęcia realizacji usług w terminie 7 dni, o których mowa § 3 pkt. 1 i § 3 pkt. 2.

  3. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym za zapłatą odstępnego w wysokości 500.00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy).

  4. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 2105).

  5. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w terminie tygodniowym bez realizacji zlecenia. Strona wypowiadająca zobowiązana będzie wtedy uiścić karę umowną, o której mowa w § 5 pkt. 3 i § 5 pkt. 4.

  § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Strony będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy w drodze polubownej. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów, których nie uda załatwić się polubownie, będzie Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie ul. Konrada Wallenroda 4d 20-607 Lublin.

  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 326).

  4. Szczegółowe warunki realizacji powyższej usługi, które Klient akceptuje podpisując ją zawarte są w Regulaminie znajdującym się na stronie: https://www.informatykonline.eu.

  5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.